mijnpensioenpetitie.nl

De petitie is gesloten op 2 juni 2019 om 24:00 uur.

Petitie Gesloten
Bestuursleden en lidorganisaties van KNVG en NVOG danken u voor uw steun.
U kunt helaas niet meer ondertekenen.
De petitie is op 4 juni 2019 aangeboden aan de vaste commissie van de Tweede Kamer.
Via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang van het verdere verloop van de petitie.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Jaap van der Spek

NVOG


Joep Schouten

KNVG


GEEN PENSIOENAKKOORD ZONDER GEPENSIONEERDEN

VIND JE DAT OOK GEPENSIONEERDEN MOETEN KUNNEN MEEPRATEN OVER HUN EIGEN GELD?

ZORG er dan voor DAT ook GEPENSIONEERDEN Deel kunnen nemen aan het overleg en de onderhandelingen over het nieuwe PENSIOENAKKOORD

KOM NU IN ACTIE en onderteken mijnpensioenpetitie.nl 

ONDERTEKEN NU !

MEER INFORMATIE

BEN JE VOOR EEN EERLIJK PENSIOEN VOOR IEDEREEN?
 
BEN JE TEGEN KORTING OP DE PENSIOENEN?
 
BEN JE VOOR INDEXERING?

LAAT JE DAN HOREN

De verenigingen van gepensioneerden, de KNVG en NVOG, vragen namens gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden in Nederland dringend aan de Tweede Kamer om samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende te regelen:

 AAN TAFEL

Zorg ervoor dat de meer dan drie miljoen gepensioneerden in Nederland via hun organisaties rechtstreeks deel kunnen deelnemen aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als ook bij de verdere uitwerking en de implementatie daarvan.

 GEEN KORTING, WEL INDEXATIE

Bevorder dat er op zo kort mogelijke termijn een pensioenakkoord tot stand komt waarmee de indexatie voor gepensioneerden én werkenden zo veel mogelijk wordt hersteld, onnodige kortingen worden voorkomen en er zo weer ruimte komt voor indexatie van pensioenen.

Voortgang aantal ondertekeningen


12
Dagen
01
Uren
52
Minuten
52
Seconds

ONDERTEKEN DE PETITIE NU VOOR HET TE LAAT IS !

Vraag Familie, vrienden en kennissen de petitie mee te ondertekenen via facebook

Facebook Gepensioneerden

LAATSTE DATUM OM
TE ONDERTEKENEN

2 Juni 2019 tot 24:00 uur

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN !

Vertrouwen in pensioenonderhandelaars is weg 

Waarom een petitie?

GEPENSIONEERDEN WORDEN uitgesloten 

De 3,3 miljoen gepensioneerden maken ten opzichte van de 5,6 miljoen actieve pensioendeelnemers een zeer substantieel deel uit van de groep waar het bij de pensioenonderhandelingen over gaat, maar zij nemen niet deel aan deze onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel dat moet eindigen in een pensioenakkoord.

Pensioenakkoord BEPAalt JOUW PENSIOEN

De onderhandelingen over het te bereiken pensioenakkoord worden door de Minister van SZW alleen gevoerd met de sociale partners, alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden. Echter, de uitkomst van dit akkoord is van grote invloed op de hoogte van de uitkeringen van de gepensioneerden. 

Indexatie van Pensioen blijft achter

Voor veel gepensioneerden is indexatie van het aanvullend pensioen, dat naast de AOW wordt ontvangen, al jaren geheel of gedeeltelijk achterwege gebleven.Sinds 2008 is daardoor de koopkracht van gepensioneerden tot wel 18% gedaald. 

Blijvend slecht indexatieperspectief

Als er niets verandert in het pensioenstelsel, zal er ook de komende jaren nauwelijks sprake zijn van indexatie van pensioen voor zowel werkenden als gepensioneerden zijn. De koopkracht van (komende) gepensioneerden daalt daardoor nog verder.


PENSIOENKORTING VOOR 10,4 MLN DEELNEMERS?

Volgens De Nederlandsche Bank is de kans op daadwerkelijke korting van de pensioenen in 2020 en 2021 voor zo’n 10,4 miljoen Nederlanders een zeer reële bedreiging. Ook pensioenfondsen met een dekkingsgraad van meer dan 100% moeten, als er dus op zich geld genoeg in kas is, de pensioenen korten als de dekkinggraad 6 jaar op een rij lager dan 104,2% is. Niemand doet er wat aan!


MINDER INDEXATIE DOOR TE WEINIG PREMIE

Als gevolg van massale premiedemping wordt er te weinig pensioenpremie betaald, waardoor het vermogen van de pensioenfondsen daalt, het uitzicht op indexatie nog verder afneemt en de kans op pensioenkorting nog verder toeneemt. Het totale premietekort vanaf 2015 bedraagt inmiddels meer dan € 65 miljard euro. Was er wel voldoende premie betaald, dan hadden voor dit bedrag alle pensioenen met 5% kunnen worden geïndexeerd!


AFSCHAFFING DOORSNEEPREMIE KOST GELD

­ De mogelijke afschaffing van de doorsneepremie in het overeen te komen Pensioenakkoord zal bij onverkorte invoering wederom bij pensioenfondsen leiden tot een vermogensdaling van naar verwachting meer dan € 35 miljard euro. Wat dan weer opnieuw zo’n 3% gemis aan broodnodige indexatie zou betekenen.


GEPENSIONEERDEN UITSLUITEN IS VERWERPELIJK 

Een zo brede en belangrijke voorziening als een pensioenstelsel voor de hele bevolking is alleen duurzaam als het kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak. Gezien de immense financiële belangen voor de ruim 3 miljoen gepensioneerden en nog meer voor de toekomstig gepensioneerden, is het maatschappelijk, moreel en democratisch niet verdedigbaar dat gepensioneerden van directe invloed op hun eigen financiële belangen zijn uitgesloten.  

Vragen?

op de bres voor uw pensioenbelang!

Gepensioneerdenorganisatie komen op voor de belangen van gepensioneerden. Niet alleen in woord, maar ook in daad.|

Samenwerking
Een van de doelstellingen van gepensioneerdenorganisaties is te willen samenwerken met sociale partners, jongeren, en seniorenorganisaties, omdat een pensioenstelsel en pensioenakkoord alleen dan kans van slagen heeft als het breed gedragen wordt. 

Vakbonden wijzen samenwerking af
Zo hebben gepensioneerdenorganisaties ook de hand uitgestoken naar de vakbeweging. Gepensioneerdenorganisaties willen graag samenwerken met de vakbonden, maar de vakbonden wijzen die samenwerking pertinent af.
 De vakbeweging stelt dat zij de enige vertegenwoordiger is van de gepensioneerden in het overleg met de minister van SZW over het nieuwe pensioenstelsel. Bij die claim kunnen veel vraagtekens gezet worden. De belangen van gepensioneerden dreigen naar de achtergrond rond te verdwijnen en staan soms zelfs haaks op die van de actieve deelnemers. 

Een goed pensioen voor gepensioneerden én (klein)kinderen!
De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel met de gepensioneerden aan tafel, dient snel plaats te vinden en hoeft niet tot vertraging te leiden. De koepels van gepensioneerden beseffen namelijk dat ze, net als alle andere partijen in de onderhandelingen, moeten meebewegen om tot gedeelde en gedragen conclusies te komen. Daarbij komt dat dat gepensioneerden niet alleen maar uit zijn op een goed pensioen voor zichzelf, maar een goed pensioen voor iedereen op basis van solidariteit en transparantie. Natuurlijk willen gepensioneerden ook een goed pensioen voor hun (klein)kinderen.   

Gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG zijn opgericht om de pensioenbelangen van gepensioneerden te behartigen. Beide organisaties vertegenwoordigen samen direct meer dan 300.000 aangesloten gepensioneerden en indirect zo'n 3,3 miljoen gepensioneerden. Toch worden gepensioneerdenorganisaties systematisch niet toegelaten tot de pensioenonderhandelingen die de minister van SZW voert met de sociale partners: de werkgevers en de vakbonden. Dat heeft na veel verzoeken om wel deel te mogen nemen aan de onderhandelingen, geleid tot een vertrouwensbreuk.

.

De onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel worden door de vakbeweging gevoerd alsof het enkel om arbeidsvoorwaarden gaat. Het accent ligt dan op bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Nu is dat een belangrijk onderwerp, maar door het accent alleen maar op de AOW te leggen, dreigen de belangen van gepensioneerden naar de achtergrond te verdwijnen. Het gaat toch echt ook om de hoogte van de pensioenen van 3,3 miljoen (toekomstig) gepensioneerden.  
Ja, de vakbeweging beweert tegelijk jongeren, werkenden en gepensioneerden te vertegenwoordigen, maar die hebben ieder verschillende belangen. Dat betekent dat de vakbeweging intern verdeeld is, moet schipperen en al met een compromis aan de onderhandelingstafel komt, nog voor er überhaupt onderhandeld gaat worden. Daarnaast is het uiterst teleurstellend dat de vakbonden niet de uitgestoken hand voor een nauwere samenwerking of een coalitie met de ouderenorganisaties, hebben geaccepteerd. Vakbondenkiezen dus voor een eigen route zonder de gepensioneerdenorganisaties.  
Er zijn een aantal heel belangrijke punten, waarop het standpunt van de vakbeweging ver weg ligt van de belangen van de gepensioneerden:

1. Er is nu sprake van te lage (niet-kostendekkende) premies. Dat gaat ten koste van de indexatie en koopkracht van de pensioenen. Niet alleen van gepensioneerden maar ook de werkenden. Dat blijft zwaar onderbelicht in alle berichtgeving.

2. De vakbonden vinden het bedrag voor compensatie van het afschaffen van de doorsneepremie te laag. Echter, iedere euro compensatie voor de doorsneepremie, moet betaald worden uit het vermogen van pensioenfondsen en dat betekent dus opnieuw dat dat ten koste van de indexatie koopkracht van de (toekomstig) gepensioneerden gaat.

3.De vakbonden eisen 'bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar'. Dat is best een te verdedigen standpunt, maar dan alleen als dat volledig uit de premie wordt betaald. Dat laatste willen de vakbonden niet. De bevriezing van de AOW-leeftijd moet dan uit het vermogen van pensioenfondsen worden betaald, zodat gepensioneerden weer opnieuw de rekening betalen, het kortingsgevaar toeneemt en de pensioenen weer niet geïndexeerd kunnen worden.

4. De vakbeweging heeft zich in het verleden onvoldoende sterk getoond om bij eerdere wijzigingen van het pensioenstelsel, de pensioenwet en het financieel toetsingskader, op evenwichtige wijze op te komen voor de belangen van de gepensioneerden. Als de vakbonden echt op zouden komen voor de belangen van gepensioneerden, hebben ze daar kans genoeg voor gehad. Het is niet gebeurd en het gaat ook niet gebeuren!

Het Pensioenstelsel: Wat ze u niet verteld hebben.

Er wordt veel gezegd en geschreven over het pensioenstelsel. Maar nog veel interessanter is wat niet verteld wordt. De grote knelpunten blijven onderbelicht.

Jacqueline van Langeraad (pensioenwoordvoerder van de CMHF) en Ruud Stegers (bestuurder bij de VCP) nemen u mee in de werking van pensioenen en leggen uit waarom het voorstel van november ons allemaal vooral veel pensioen zou hebben gekost.

Over Ons

KNVG en NVOG zijn twee landelijke overkoepelende verenigingen van organisaties van gepensioneerden en lokale en regionale onafhankelijke seniorenverenigingen. Beide pensioenkoepels behartigen hun collectieve belangen bij landelijke instanties zoals ministeries, politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer, SER, Toezichthouders en andere relevante organisaties voor overleg, onderzoek, meningsvorming, beïnvloeding en (politieke!) besluiten. 

De beide verenigingen vertegenwoordigen via circa 200 verenigingen van gepensioneerden direct zo'n 300.000 leden, en via hen meer dan 3,3 miljoen gepensioneerden in Nederland. 

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn "Pensioenen", "Zorg, Welzijn en Wonen" en "Koopkracht, Inkomen en AOW". 

NVOG

Nederlandse vereniging van organisaties van gepensioneerden

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van 43 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 76 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen.

KNVG

Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden,

De Koepel van Nederlandse verenigingen van Gepensioneerden omvat meer dan 80 verenigingen van gepensioneerden van zowel bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met KBO Brabant.

Mijnpensioenpetitie delen?

Facebook

Facebook


Twitter

Twitter


LinkedIn

LinkedIn